X

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลเมืองปัตตานี
พัฒนาคนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ความ อยู่ดี มีสุข ของประชาชน
สารจาก
นายก

นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า  สอดคล้องกับสถานการณ์ควาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยยึดหลักของความและสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยยึดหลักของความ “ซื่อสัตย์ มุ่งงานสานต่อความเจริญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ”

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
News&Events
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาดำเนินการสร้างประมาณ 9 ปี และทำพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบ...
ศาลหลักเมืองจังหวัดปัตตานี
สร้าง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 สมัยพระยารัตนภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองปัตตานีและนักท่องเที่ยว...
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอ เจ้าแม่ทับทิม ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประเพณีแห่...
คณะทำงานเพื่อพัฒนา เมืองปัตตานี
 • นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
  นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
 • นายชาติชาย ศิริบุญหลง
  รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
 • นายบุญสงวน ก่อเกียรติพิทักษ์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
 • นายอายุ เบ็ญจลักษณ์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
 • นายแวฮารน แวมามะ
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  เมืองปัตตานี
 • นายดำรงค์ อินทรักษ์
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  เมืองปัตตานี
 •  
  ปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 • นายจรัญ เส้งกิ่ง
  รองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 •  
  รองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 • นางวรรณ์ลดา อร่ามศรีธรรม
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • นายวิจิตร ด้วงอินทร์
  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 • ผศ.สุวิมล นราองอาจ
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • นางสาวมาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
  ผู้อำนวยการกองการประปา
 • นางเนตรทราย อ่องสกุล
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 • นายยงยุทธ กิมาคม
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • นางนรมล ศรีสุวรรณ
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายเอกชัย หลงสกุล
  ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 • นายพันธุ์เกียรติ จ่างเจริญ
  ประธานสภาเทศบาลเมืองปัตตานี
 • นายอาแด บอเตาะ
  รองประธานสภาเทศบาลเมืองปัตตานี
 • นายสุชาติ วรรณกลัด
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นายดิง สาเม๊าะ
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นายมาหะมะดาโอ๊ะ มอซู
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นายไสว บุญสนอง
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นายสายัณห์ มุ่งแสง
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 •  
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 • นายอาแซ ยูนุ
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 • นายกรี ละเอียด
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 • นายอัสมิง ตาเฮ
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 • นายอดิศักดิ์ เจ๊ะแว
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 • นายอับดุลมานะ เจ๊ะโก๊ะ
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 • นายอาแด บอเตาะ
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 • นายกาเซ็ง มามะ
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 • นายสุไลมาน ยูโซ๊ะ
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
VDO กิจกรรมเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
บริการประชาชน